Orzamentos 2022. Prorrogado 2023

 Aprobacion definitiva do orzamento xeral 2022.

O Pleno do Concello de Fene, celebrado o 25/02/2022, adoptou o acordo de aprobación do orzamento municipal e do cadro de persoal do Concello de Fene 2022, cuxo anuncio foi publicado no BOP da Coruña número 41, de 02/03/2022.

Así mesmo, o Pleno do Concello de Fene aprobou a masa salarial do persoal laboral do concello para o exercicio 2022, que ascende a 1.016.670,35 € en cumprimento do que establece o artigo 103 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Concluído o período de información pública de conformidade co disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril, mediante o presente, publícase o do orzamento xeral para o exercicio económico 2022, así como os cadros de persoal:

CAP

DESCR. CAPITULO

IMPORTE

CAP

DESCR. CAPITULO

IMPORTE

I

Impostos directos

3.899.200,00

I

Gastos de Persoal

4.944.449,31

II

Impostos indirectos

522.500,00

II

Gastos béns correntes-servizos

5.939.866,52

III

Taxas e outros ingresos

2.236.679,35

III

Gastos financeiros

5.000,00

IV

Transferencias Correntes

4.990.020,65

IV

Transferencias correntes

567.216,73

V

Ingresos patrimoniais

50.400,00

V

Fondo de continxencia

0,00

 

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

11.698.800,00

 

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

11.456.532,56

VI

Enaxenación investimentos

0,00

VI

Investimentos reais

679.067,44

VII

Transferencias de capital

286.800,00

VII

Transferencias de capital

0,00

 

TOTAL OPERAC. CAPITAL

286.800,00

 

TOTAL OPERAC. CAPITAL

679.067,44

VIII

Anticipos financieiros

50.000,00

VIII

Activos financieiros

50.000,00

IV

Pasivos financieiros

150.000,00

IV

Pasivos financieiros

0,00

 

TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS

200.000,00

 

TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS

50.000,00

 

TOTAL INGRESOS

12.185.600,00

 

TOTAL GASTOS

12.185.600,00

 

CADRO DE PERSOAL 2022

Postos reservados a persoal funcionario

DENOMINACION

Número

Subgrupo

Vacantes

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL

Secretaria

1

A1

-

Interventora

1

A1

-

Tesoureira

1

A1

-

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL

SUBESCALA TÉCNICA

Técnico administración xeral

1

A1

-

SUBESCALA ADMINISTRATIVA E AUXILIAR

Administrativo

10

C1

3

Auxiliar administrativo

3

C2

3

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL/ESPECIAL

Técnica de xestión financeira e recadación

1

A2

-

Técnico de Xestión Económica e Intervención

1

A2

1

Persoal de Información-Subalterno/a

1

Agrupacións profesionais

1

Conserxes vixilancia e conservación de edificios

6

Agrupacións profesionais

3

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

Enxeñeiro de camiños, canles e portos

1

A1

1

Arquitecto técnico

2

A2

2

Axudante de arquivo-arquiveiro/a

1

A2

1

Bibliotecario/a

1

A2

1

Tec. Coordinador/a Departamento Benestar Social e Igualdade

1

A2

1

Traballador Social

1

A2

-

SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS

Cabo-Xefe da policía local

1

C1

-

Garda, policía local

13

C1

1

Xestor de actividades de cultura, ensino, deportes e normalización lingüística

1

C1

-

Coordinador/actividades deportivas

1

C1

-

Administrador/a instalacións deportivas

1

C1

-

RESPONSABLE DE VIAS E OBRAS

1

C2

1

Encargado/a

1

C2

-

Condutor

1

C2

1

Chofer palista

2

C2

-

Chofer

2

C2

1

Oficial electricista

1

C2

1

Oficial de obras

3

C2

3

Oficial albanel

1

C2

1

Oficial albanel-fontaneiro

1

C2

-

Oficial mecánico-soldador

1

C2

1

Oficial sepultureiro

2

C2

1

Oficial xardineiro/a

1

C2

-

Oficial soldador-caldereiro

1

C2

1

Peóns obras

3

Agrupacións profesionais

1

Peóns servizo limpeza

7

Agrupacións profesionais

2

Peóns recollida lixo

4

Agrupacións profesionais

1

 

 

Postos de traballo suxeitos á lexislación laboral

DENOMINACIÓN

Número

Vacantes

Encargado/a redacción emisora municipal

1

-

Redactor/a emisora municipal

1

-

Técnico/a de son emisora municipal

1

-

Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais (a tempo parcial/completo)

8

6

Oficial limpeza escolas e edificios municipais (a tempo completo)

1

1

Técnico/a medio de calidade

1

1

Asistente social

3

3

Administrativo/a (urbanismo)

1

1

Administrativo (SERVIZO CALIDADE)

1

1

Auxiliar administrativo/a(servizos sociais)

1

1

Auxiliar administrativo/a (Secretaría)

1

1

Auxiliar administrativo/a (cultura e deportes)

1

1

Auxiliar administrativo (REXISTRO)

1

1

Pedagoga (servizos sociais)

1

1

Psicóloga (servizos sociais)

1

1

Xestor talleres ocupacionais

1

1

Axente desenvolvemento local

1

1

Orientador laboral

1

1

Peón xardineiro/a

4

4

Auxiliar axuda no fogar (a tempo parcial/tempo completo)

6

6

Animador/a cultural

1

1

Auxiliar de arquivo

1

1

Responsable museo

1

1

 

 

RELACIÓN NOMINAL DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS.

 

ANEXO I

CULTURA

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2022

334.48900

Os Centolos

FeneRock

11.000,00

334.48900

A.VV Magalofes

Festa do poldro

1.200,00

334.48900

A.VV Limodre

Festa da orella

1.200,00

334.48900

AC Felicia

Felipop

11.000,00

334.48900

CMI Unidade de Fene

Premio Pérez Parallé

3.000 ,00

334.48900

Airiños de Fene

Xuntanza de Gaitieiros

4.500,00

334.48900

ACRD O Pote

Festa da ameixa

700 ,00

334.48900

ACRD O Pote

Romaría do Pote

3.000,00

334.48900

CPS San Valentín

Festa do Langostino

700,00

 

 

 

36.300,00

ENSINO

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2022

326.48900

ANPA CENTIEIRAS

Comedor escolar

2.500,00

326.48900

ANPA DOS CASAIS

Comedor escolar

3.000,00

 

 

 

5.500,00

DEPORTES

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2022

341.48900

C. Escudería Scratch

Slalom Fene

5.000,00

P.ECONÓMICA

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2022

432.48900

ASOCICIACIÓN O Cruceiro

Merca en Fene

10.000,00

SEGURIDADE

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2022

135.48900

Asociación de VV de Protección Civil

Programa anual voluntariado

3.000 ,00

BENESTAR

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2022

231.48900

Dignidad

Programa de alimentos

2.000,00

231.48900

ASPANEPS

Mantemento anual da entidade

6.500,00

231.48900

ASCM

Programa de asistencia telefónica.

2.000,00

231.48900

FAG

Programa de alimentos

13.000,00

231.48900

Solidariedade Galega co Pobo Saharaui

Programa de acollida

3.000,00

 

 

 

26.500 €

 

De conformidade con establecido no artigo 171 TRLRFL, contra o acordo de aprobación definitiva poderá interponerse directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, a contar dende o día da publicación deste anuncio. De acordo co establecido na Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora de dita Xurisdición Contencioso-Administrativa, a interposición de recurso non suspende por sí soa a aplicación do orzamento definitivamente aprobado polo Pleno da Corporación.