Certificacións de empadroamento individual

Certificación que acredita todas as persoas inscritas nun domicilio tal e como consta na actualiade no Padrón de Municipal de Habitantes de Fene.

Dirixido:

Calquera persoa que estea o estivese empadroada ou terceiros con autorización.

Documentación:

  • Solicitude certificado – Indicando para que trámite se necesita. Se ven a solicitalo en persoa a solicitude se fai directamente do ordenador, agás de persoas empadroadas noutro municipio
  • Solicitude AUTORIZACION informatizada – No caso de que no domicilio consten mais dunha persoa maior de idade para autorizar a levar datos do padrón entre elas. No caso de que non a teña xa presentada
  • Autorización Individual ou Colectiva – Para solicitar e recoller o Certificado unha persoa maior de idade axena ao domicilio ou se non teñen autorización todas as persoas do domicilio para levar datos do Padrón de habitantes
  • Autorización MENOR para Certificado ou Volante – Para unha persoa maior de idade non
    empadroada no domicilio que lle permita solicitar e levar un certificado dun menor
  • Solicitude Informe Policia Local – Para un Informe de Residencia individual ou colectivo ou un
    Informe de Convivencia

Notas para a cidadanía:

Para tramitalo é necesario presentarse na Unidade de Estadística co D.N.I. ou documento identificativo ORIXINAL da persoa que solicita o Certificado xunto coa documentación que precise segundo os casos ou a través doutra persoa coa autorización de cada membro da unidade familiar maior de 18 anos (Autorización Individual ou Colectiva), co seu D.N.I. ou documento identificativo ORIXINAL e a FOTOCOPIA. O Certificado é GRATUÍTO.

A continuación emítese unha certificación asinada polo secretario e o alcalde do Concello e ao día seguinte hábil o/a interesado/a poderá recoller o certificado no departamento de Estatística do Concello, ou en caso de non poder recollelo, pode autorizar a recollelo a outra persoa maior de idade (coa fotocopia do seu documento identificativo), envíarse a través de correo postal ou certificado dixitalizado ao seu correo electrónico.

Para algunhas xestións acéptase o Volante de empadroamento que se entrega no momento de solicitalo.
Este trámite réxese pola Lei 39/2015, de 1 de octubre, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Lugar de solicitude:

Casa do Concello:

Unidade ESTATÍSTICA, 1º andar. Horario de luns a venres de 8.30 h a 14.00 h
Praza do alcalde Ramón Souto González s/n, 15500 – FENE – A Coruña
Teléfono: 981 492 771 Fax: 981 492 788

Na páxina do Concello:

SEDE ELECTRÓNICA – Rexistro Telemático
Soporte Técnico da Deputación A Coruña para as consultas ou dúbidas que teña a cidadanía con relación á Sede electrónica: 981 080 300.

Áreas
Descargas