Modificación de datos no Padrón Municipal de Habitantes

Modificación dos datos referidos a nome, documento identificativo, data ou lugar de nacimiento e nivel de estudios, nacionalidade que aparecen recollidos no Padrón Municipal de Habitantes de Fene.

Dirixido:

Calquera persoa que estea inscrita no Padrón Municipal de Habitantes de Fene. Pódeo solicitar a persoa interesada ou un representante autorizado polo solicitante e co documento identificativo ORIXINAL e a FOTOCOPIA.

Requisitos:

Para a súa tramitación debe presentarse a solicitude, de modo presencial no departamento de Estatística do Concello, xunto coa documentación ORIXINAL e FOTOCOPIADA a achegar.

 • DNI ou documento identificativo de todos os maiores de 14 anos ou menores no seu caso
 • Libro de familia para os menores de idade ou Partida de nacemento
 • Documento xustificativo do dominilio – onde figure o domicilio CORRECTO e COMPLETO
 • Documento xustificativo do nivel de estudos completos
 • Declaración RESPONSABLE MENOR – Cando non hai xentencia xudicial de garda e custodia ou
 • non autoriza o proxenitor que non se empadroa co menor
 • Folla de inscrición ou modificación - Cando hai que modificar algún dato que figura no Padrón de
  habitantes e achegar o documento que o xustifique en ORIXINAL e FOTOCOPIADO
 • Solicitude Baixa de Inscrición Indebida – O/A propietario/a da vivenda poderá solicitar a Baixa dos habitantes que figuren empadroados no domicilio e xa non residen en dito domicilio
 • Delegación para trámites de empadroamento – Asinada por todos os maiores de idade para delegar - nunha persoa maior de idade e axena ao domicilio de empadroamento ou que non teña autorización nese enderezo para realizar trámites cos datos do padrón municipal de habitantes de Fene - o trámite de Modificación dalgún dato no departamento de Estatística.

Lugar de solicitude:

Casa do Concello:

Unidade ESTATÍSTICA, 1º andar. Horario de luns a venres de 8.30 h a 14.00 h
Praza do alcalde Ramón Souto González s/n, 15500 – FENE – A Coruña
Teléfono: 981 492 771 Fax: 981 492 788

Na páxina do Concello:

SEDE ELECTRÓNICA – Rexistro Telemático
Soporte Técnico da Deputación A Coruña para as consultas ou dúbidas que teña a cidadanía con relación á Sede electrónica: 981 080 300.

Áreas
Descargas