Corrección de erros nas bases do proceso selectivo para a creación de tres listas de aspirantes a funcionario/a interino/a das prazas de peón, chofer condutor e peón-tractorista, mediante o sistema de concurso-oposición

Corrección de erros nas bases do proceso selectivo para a creación de tres listas de aspirantes a funcionario/a interino/a das prazas de peón, chofer condutor e peón-tractorista, mediante o sistema de concurso-oposición

Aberto un novo prazo de presentación de solicitudes de participación, no mencionado proceso selectivo, pero unicamente para formar parte da lista de aspirantes a funcionario/a interino/a das prazas de chófer condutor.

O prazo será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación da presente resolución no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (15/12/2016).

Aqueles aspirantes que xa presentaran a solicitude de participación para formar parte da lista de aspirantes a funcionario/a interino/a das prazas de chófer condutor poderán presentar nova solicitude de participación conforme ao modelo indicado anteriormente. En caso contrario, teráselles en conta a solicitude xa presentada debendo achegar, no seu caso, copia do título que acreditan como requisito mínimo para acceder ao proceso selectivo.

Ligazóns