Exposición da conta xeral 2016

Exposición da conta xeral 2016

Publicado no BOP do 25 de setembro o edicto de exposición da conta xeral 2016. Exponse ao público nas oficinas da Intervención municipal por espacio de quince días hábiles durante os cales e oito máis os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ligazóns