Periodo Medio de Pago a proveedores do 3º trimestre do ano 2017

Periodo Medio de Pago a proveedores do 3º trimestre do ano 2017

"O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financieira, establece que as corporacións locais remitirán ó Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e publicarán nos seus portais web:  o período medio de pago global a proveedores, o período medio de pago da entidade (que no caso do Concello de Fene coincide co global porque non hai máis entidades), o ratio de operacións pagadas e o ratio de operacións pendentes de pago, todos eles referidos ó trimestre anterior, calculados segundo a metodoloxía establecida no mesmo, e segundo os modelos tipo de publicación facilitados ás corporacións locais polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Polo que unha vez remitidos os datos do 3º trimestre de 2017 resultantes do programa de contabilidade municipal ó Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da plataforma da "Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales", resulta o documento adxunto para a súa publicación na páxina web municipal".

Descargas