Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais

Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais

Publicado no BOP do 2 de outubro, normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais.

Conceptos que se recadarán nesta campaña:

FENE:

Imposto sobre bens inmobles urbanos do exercicio 2018

Imposto sobre bens inmobles rústicos do exercicio 2018

Imposto sobre bens inmobles de características especiais do exercicio 2018

Imposto sobre actividades económicas do exercicio 2018

Taxa por recollida de lixo do exercicio 2018

Taxa por entrada de vehículos do exercicio 2018

Taxa por servizo de cemiterio do exercicio 2018

Ligazóns