Anuncio aprobación inicial modificación ordenanzas fiscais

Anuncio aprobación inicial modificación ordenanzas fiscais

O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o 15 de outubro de 2018, adoptou o acordo de aprobar provisionalmente a modificación das ordenanzas fiscais núm. 27 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, núm. 23 reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, núm. 18, reguladora da taxa pola recollida de resíduos sólidos úrbanos, tratamento e eliminación dos mesmos e núm. 16, reguladora da taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal.

Descargas