Resolución pola que se aproba a a lista provisional de admitido/as proceso selectivo para a cobertura, por concurso de méritos, dun posto vacante, reservado a persoal funcionario do Concello de Fene, de administrativo/a

Resolución pola que se aproba a a lista provisional de admitido/as proceso selectivo para a cobertura, por concurso de méritos, dun posto vacante, reservado a persoal funcionario do Concello de Fene, de administrativo/a

Publicada a resolución pola que se aproba a lista provisional de admitido/a relativo o proceso selectivo para a cobertura, por concurso de méritos, dun posto vacante, reservado a persoal funcionario do Concello de Fene, de administrativo/a da escala de administración xeral

Outórganse un prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Taboleiro de anuncios e na páxina web municipais, aos efectos de presentación de reclamacións, subsanacións ou recusación dos membros da Comisión de Valoración.

Descargas
Ligazóns