Modificación da Ordenanza fiscal número 27 reguladora do imposto sobre bens inmobles

Modificación da Ordenanza fiscal número 27 reguladora do imposto sobre bens inmobles

Ligazóns