Nomeamento administrativo interino

Nomeamento administrativo interino

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento dun funcionario interino para unha praza do grupo: C; subgrupo: C1; escala: administración xeral; subescala: administrativa; en provisión do posto de traballo co código 02.01.00.04, que se atopa vacante

Descargas