Anuncio contratación laboral temporal técnica oficina de turismo

Anuncio contratación laboral temporal técnica oficina de turismo

Publicado o anuncio relativo a contratación laboral dunha técnica da oficina de  turismo.

Concédese un  prazo improrrogable de cinco días hábiles, a contar desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución na páxina web do Concello presente a seguinte documentación:


-Certificado médico acreditativo de que ten a capacidade funcional necesaria para o desempeño das tarefas do posto de técnica de turismo.
-Declaración xurada de non estar incursa en incompatibilidade para ser persoal das Administracións Públicas e non ter sido separada nin inhabilitada do servizo público.


Se no prazo indicado a aspirante non presenta a documentación requirida ou o resultado do recoñecemento médico fose “non apta”, procederase a requirir ó/á seguinte aspirante por orde de puntuación.

Descargas
Ligazóns