Anuncio de nomeamento de traballadora social interina

Anuncio de nomeamento de traballadora social interina

Nomeamento (RA núm. 716/2019) como funcionaria interina dunha praza do grupo A, subgrupo A2, escala administración especial, durante a substitución transitoria por vacacións e posterior incapacidade temporal da funcionaria de carreira titular do posto.

Descargas