Nomeamento auxiliar administrativa interina

Nomeamento auxiliar administrativa interina

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento dunha auxiliar administrativa para prestar servizos no Departamento de Servizos Sociais por acumulación de tarefas por un prazo de 6 meses.

Requírese á nomeada a que proceda a tomar posesión da praza de funcionaria interina nun prazo improrrogable de tres días hábiles, debendo achegar, con carácter previo, a  documentación indicada no anuncio

Descargas