Prórroga funcionaria interina Técnica de xestión

Prórroga funcionaria interina Técnica de xestión

Publicado o anuncio do 20 de abril relativo á prórroga de nomeamento dunha funcionaria interina  no Departamento de Xestión Económica dunha praza do grupo A; subgrupo A2; escala administración xeral; subescala técnica; denominación: técnica de xestión; na modalidade de exceso ou acumulación de tarefas

Descargas