Nomeamento funcionario interino arquitecto técnico

Nomeamento funcionario interino arquitecto técnico

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento dun funcionario interino no posto de arquitecto técnico, requírese ao nomeado a que proceda a tomar posesión do posto de funcionario interino no prazo improrrogable de tres días hábiles. Ver aquí anuncio

Descargas