Lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante o sistema de concurso-oposición libre

Lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante o sistema de concurso-oposición libre


O tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante o sistema de concurso-oposición libre reunido o 10.08.2020, adoptou o acordo aquí publicado.

Concédese as persoas aspirantes dous (2) días hábiles para a presentación, de ser o caso, das alegacións oportunas á valoración de méritos realizada. No caso de que non se presente alegación ningunha a valoración entenderase definitiva.

Convócase as persoas aspirantes admitidos/as ás prazas de oficial albanel/obras e peón/a obras/xardíns á realización do primeiro exercicio da fase de oposición (proba práctica), que terá lugar o venres día 14 de agosto de 2020 na nave de San Paio (rúa Porto do Río, Fene), no seguinte horario:

* Oficial albanel/obras: 09.30 h

* Peón/a obras/xardíns: 10.30 h

Convócase as persoas aspirantes que non teñan acreditado estar en posesión do CELGA correspondente, para a realización do segundo exercicio da oposición o día 14 de agosto de 2020 ás 12:30 h na Casa do Concello de Fene.

Descargas