Corrección erros lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

Corrección erros lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

Detectado un erro aritmético no anuncio publicado na web municipal e na sede electrónica o 18.08.2020, respecto da corrección do 1º exercicio da fase de oposición (praza oficial albanel/obras), o cal non afecta á puntuación dos aspirantes xa que é un erro no enunciado das columnas da táboa (“limpeza” e “medida”), procédese a súa corrección e publicación

Descargas