Convocatoria subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades sen ánimo de lucro dos anos 2019 e 2020

Convocatoria subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades sen ánimo de lucro dos anos 2019 e 2020

Publicado no BOP do 14 de outubro a convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades sen ánimo de lucro dos anos 2019 e 2020 

Poderán optar a estas subvencións as entidades ou asociacións xuridicamente constituídas; os comités veciñais, as comunidades de bens ou calquera unidade económica ou patrimonio separado que, aínda que carezan de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos ou se encontren na situación que motiva a concesión da subvención. As agrupacións sen personalidade xurídica deberán nomear un representante con poderes bastantes para poder cumprir as obrigacións que como beneficiaria lle correspondan á agrupación.

Descargas
Ligazóns