Inscricións nos cursos de socorrismo en espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas

Inscricións nos cursos de socorrismo en espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas

O servizo de Orientación Laboral do Concello de Fene informa que no marco do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña vaise impartir formación en Salvamento e Socorrismo Acuático que inclúe os seguintes cursos con certificado de profesionalidade de:


• Socorrismo en espazos acuáticos naturais, AFDP0209, 420 horas ( 340 horas de formación teórica e 80 de formación práctica. Data prevista a mediados de febreiro.
• Socorrismo en instalacións acuáticas AFDP0109, 210 (130 horas de formación teórica e 80 de formación práctica). Data prevista a finais de setembro.

Requisitos das persoas candidatas no momento da inscrición :
• Situación de desemprego e inscrita no Servizo Público de Emprego
• Ter cumpridos os 18 anos de idade no momento da inscrición
• Estar empadroado en algún dos concellos da provincia da Coruña
• Estar en posesión dos títulos ou certificados precisos par cursar a formación correspondente ao certificado de profesionalidade de nivel 2 (estudos de ESO, 2º de BUP, FP-1, ..)

Documentación a presentar:
• Formulario de candidatura, que se facilitará no servizo
• Declaración de cumprimento dos requisitos, que se facilitará no servizo
• Certificado ou Informe de saúde recente, emitido, asinado ou selado por facultativo con data non anterior ao 11 de xaneiro de 2021, sobre o cumprimento das capacidades físico-psíquicas para o desenvolvemento da actividade profesional de salvamento e socorrismo acuático.

Prazo de inscrición: ata 05 de febreiro.

As solicitudes recolleranse e entregaranse:

Concello de Fene, Área de Formación e Emprego “Pancho Allegue” – orientación laboral, Avda., solicitando cita previa no teléfono 981 492 767. orientacion.laboral@fene.gal