Aprobación inicial do orzamento 2021.

Aprobación inicial do orzamento 2021.

Publicado no BOP do 19 de abril o anuncio relativo á aprobación inicial do orzamento 2021.

En cumprimento do disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 (TRLRFL) exponse ó público polo prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa fin de que durante este poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes.

Ligazóns