Rectificación de erros RA aprobación lista definitiva de admitidos/excluídos lista administrativo

Rectificación de erros RA aprobación lista definitiva de admitidos/excluídos lista administrativo

Anuncio rectificación de erros na resolución da alcaldía núm. 815/2021 de aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo C; subgrupo C1; escala Administración Xeral; subescala Administrativa e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.

Descargas