Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral

Publicado o anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral do 24 de agosto de 2021.

Concédese un prazo de 5 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación destas puntuacións para formular alegacións/reclamacións.

Declara exentas da realización do primeiro exercicio (proba de galego) a todas as persoas aspirantes ao acreditar todas a posesión do CELGA 4.

Convçócase ás persoas aspirantes á realización do segundo exercicio da fase de oposición o 30.08.2021 ás 9.30 h no pavillón polideportivo da Xunqueira en San Valentín, Fene.

Descargas