Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial albanel incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018

Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial albanel incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018

Publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 10 de novembro as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial albanel incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018.

O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a inadmisión da persoa aspirante no proceso selectivo. (PUBLICADO O ANUNCIO DA CONVOCATORIA NO BOE 25/11/2021)

 

NOTA: publicacion BOE 25/11/2021. O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.  

 

Descargas
Ligazóns