Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Anuncio dos acordos adoptados polo tribunal de selección do proceso selectivo para a formación mediante o sistema de concurso libre de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención, nas sesións de datas 17/11/2021 e 24/11/2021.

As persoas aspirantes anteriormente citadas dispoñen dun prazo de dous días hábiles a contar a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos e web municipal para achegar as súas emendas e/ou aclaracións requiridas polo Tribunal.

Descargas