Ordenanza reguladora das axudas económicas para a atención de necesidades sociais

Ordenanza reguladora das axudas económicas para a atención de necesidades sociais

Publicado o anuncio relativo á aprobación  provisional da modificación da Ordenanza reguladora das axudas económicas para a atención de necesidades sociais.

Ábrese un período de exposición ao público por 30 días hábiles, a contar a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no BOP, aos efectos de exame e presentación de reclamacións ou alegacións.

Ligazóns