Emenda con retroación por dous días hábiles.  Listas psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Emenda con retroación por dous días hábiles.  Listas psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a formación mediante concurso libre de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención (A2; escala de administración especial; subescala: técnica)  NA SESIÓN DE DATA 16.12.2021-

Publicado web 17/12/2021

Descargas