Aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro de 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar.

Aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro de 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar.

Aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de febreiro de 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar. Publicado no BOP do 6 de abril de 2022.

Exposición: os padróns quedarán expostos ao público no Concello durante o prazo de 1 MES, a contar dende o día seguinte á publicación deste Edicto no BOP. O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e artigo 24 do RXR.

Durante o período de exposición pública contra as liquidacións incorporadas ao padrón, todos os interesados poderán interpoñer as reclamacións ou alegacións que consideren pertinentes ante a Alcaldía.

Ligazóns