Anuncio nomeamento de funcionario interino enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

Anuncio nomeamento de funcionario interino enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

Nomeamento de funcionario interino por mellora de emprego, para desempeñar temporalmente unha praza do grupo: A, subgrupo: A1, escala: administración especial, subescala: técnica superior, denominación: Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos, para a cobertura dunha praza vacante, durante a súa situación de IT e posteriores permisos por maternidade, lactación e demais continxencias derivadas e ata a súa reincorporación ao posto de traballo.

Descargas