Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal núm. 4

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal núm. 4

Publicado no BOP do xoves 18 de agosto a aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal núm. 4  reguladora da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local polas entradas de vehículos a través de beirarrúas, e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase

Ligazóns