ANUNCIO de requerimento de xestión da biomasa

ANUNCIO de requerimento de xestión da biomasa

Ó non ser posible a práctica de comunicación aos titulares das referencias catastrais que se relacionan a continuación por causas non imputables a esta administración, de conformidade có disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise pública a comunicación de xestión da biomasa, a fin de que no prazo de 15 días, que comezarán a contarse dende o día seguinte ao da publicación do presente edicto no Boletín Oficial do Estado, os interesados no procedemento procedan á xestión da biomasa, segundo o establecido nos artigos 135 e 136 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 21 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia, así como a retirada de especies arbóreas prohibidas a que se refiere o artigo 22 da citada Lei. A eficacia do acto notificado quedará demorada ata a publicación do pertinente anuncio no tablón edictal único (TEU) do Boletín oficial do Estado (BOE).

Descargas