Prórroga do nomeamento de funcionaria interina

Prórroga do nomeamento de funcionaria interina

Publicado o anuncio relativo á porroga do nomeamento de  funcionaria interina por programa de carácter temporal no Departamento de Secretaría e Administración Xeral, durante seis meses dende o 04.10.2022 ata o 03.04.2023, coa finalidade de desempeñar temporalmente unha praza do grupo: A, subgrupo: A2, escala: administración xeral, subescala: técnica, denominación: técnica de xestión.

Descargas