Anuncio cobranza SAF agosto 2022

Anuncio cobranza SAF agosto 2022

Publicado no BOP do 21 de setembro o anuncio cobranza SAF agosto 2022.

Exposición: Os padróns quedarán expostos ao público no Concello durante o prazo de 1 MES, a contar dende o día seguinte á publicación deste Edicto no BOP. O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e artigo 24 do RXR

Ligazóns