Resultados exercicio test praza peón/a de limpeza viaria

Resultados exercicio test praza peón/a de limpeza viaria

Publicados os acordos do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de peón/a de limpeza viaria, nas súas sesións do 13 e 19 de setembro de 2022.

Concédese un prazo de cinco (5) días hábiles para formular reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e cualificacións obtidos, contados a partir do día seguinte á súa publicación no taboleiro de anuncios e páxina web municipais e habilítase á secretaria municipal para convocar a partir do 03.10.2022 mediante anuncio na páxina web e taboleiro de edictos ás persoas aspirantes que superaron o exercicio test á realización do terceiro exercicio da fase de oposición.

Descargas