Aprobación provisional da modificación da Ord. fiscal núm. 19, reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectore

Aprobación provisional da modificación da Ord. fiscal núm. 19, reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectore

Publicado no BOP do 07 de novembro o anuncio reativo á aprobación provisional da modificación da Ord. fiscal núm. 19, reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectores.

Ábrese un período de exposición ao público por 30 días hábiles, a contar a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no BOP, aos efectos de exame e presentación de reclamacións ou alegacións.

Descargas