Anuncio Cobranza 3º trimestre 2022

Anuncio Cobranza 3º trimestre 2022

Anuncio de exposición pública do padrón padrón fiscal correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2022 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura.

O padrón quedará exposto ao público no Concello durante o prazo de 1 MES, a contar dende o día seguinte á publicación do Edicto no BOP. O anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e artigo 24 do RXR

Ligazóns