Acta tribunal praza conserxe, sesión 16.11.2022 e 17.11.2022

Acta tribunal praza conserxe, sesión 16.11.2022 e 17.11.2022

Faise público o contido da acta do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de conserxe, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2019 que tivo lugar o 16.11.2022 e o 17.11.2022

A persoa aspirante proposta para a súa selección e nomeamento dispón dun prazo de vinte días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación deste anuncio para achegar a documentación prevista na cláusula oitava apartado 2 das bases reguladoras do proceso selectivo.

Descargas