Anuncio praza arquitecto/a técnico/a. Sesión 24.11.2022

Anuncio praza arquitecto/a técnico/a. Sesión 24.11.2022

Acordos adoptados polo tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, quenda libre, incluída na oferta de emprego público do ano 2019 na sesión do 24.11.2022.

O tribunal acorda conceder un prazo de cinco (5) días hábiles para formular reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e cualificacións obtidos, contados a partir do día seguinte á súa publicación no taboleiro de anuncios e páxina web municipais, habilitando á secretaria do tribunal, no caso de ser preciso, á convocatoria mediante anuncio daquelas persoas aspirantes que superaron o exercicio para a realización do segundo exercicio da fase de oposición.”

Descargas