NOMEAMENTO DE PERSOAL ASESOR ESPECIALISTA

NOMEAMENTO DE PERSOAL ASESOR ESPECIALISTA

Nomeamento de persoal asesor especialista do tribunal designado no proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial sepultureiro/a (OEP 2020), correspondente á taxa adicional de estabilización do emprego temporal, mediante o sistema selectivo de concurso-oposición.

Ligazóns