Anuncio resultado final vacante arquitecto técnico

Anuncio resultado final vacante arquitecto técnico

Faise público o contido dos acordos sobre o resultado da valoración da terceira proba da fase de oposición adoptados polo tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, quenda libre, incluída na oferta de emprego público do ano 2019 en sesión do 09.01.2023.

Concédese un prazo de cinco días hábiles para formular reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e cualificacións obtidos, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios e páxina web municipais

Descargas