Anuncio proposta de relación de persoas aprobadas vacante de arquitecto/a técnico/a

Anuncio proposta de relación de persoas aprobadas vacante de arquitecto/a técnico/a

Anuncio proposta de relación de persoas aprobadas para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a.

A persoa aspirante proposta para a súa selección e nomeamento dispón dun prazo de vinte días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación deste anuncio para achegar a documentación prevista na cláusula oitava apartado 2 das bases reguladoras do proceso selectivo.

Descargas