Nomeamento de funcionario interina administrativa

Nomeamento de funcionario interina administrativa

Anuncio nomeamento s funcionaria interina da subescala administrativa de administración xeral (grupo C, subgrupo C1, denominación administrativo/a), por substitución do funcionario de carreira.

Descargas