Valoración definitiva, lista provisional persoa que superou proceso e bolsa emprego praza de xestor

Valoración definitiva, lista provisional persoa que superou proceso e bolsa emprego praza de xestor

Publicado anuncio relativo á valoración definitiva, lista provisional persoa que superou proceso e bolsa emprego praza de xestor/a de talleres ocupacionais

Concédese 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio das anteriores puntuacións para a formulación de alegacións/reclamacións en relación coas valoracións efectuadas.

Concédese un prazo de cinco días hábiles ás persoas aspirantes afectadas para que comuniquen no correo electrónico secretaria@fene.gal o seu desexo de asistir ao sorteo perante o tribunal previsto na cláusula 11.2 das bases xerais para dirimir os empates nas puntuacións definitivas.

Descargas