Praza técnica calidade. Listas definitivas

Praza técnica calidade. Listas definitivas

Anuncio da relación definitiva de persoas que superaron o proceso selectivo para o seu nomeamento polo alcaldía como persoal laboral fixo  praza de técnico/a de calidade incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene (proceso extraordinario de estabilización) así como da lista definitiva para conformar a lista complementaria e bolsa de emprego.

No prazo de 20 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio a persoa aspirante que teña superado o proceso selectivo e sido proposta para a súa selección e nomeamento/contratación, deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello (presencialmente ou a través da Sede e Rexistro Electrónicos), ou mediante calquera das restantes formas establecidas no art. 16.4 LPACAP a documentación prevista na cláusula 12.1.4 das bases xerais reguladoras do proceso.

Descargas