Anuncio persoas que superaron proceso selectivo lista arquitecto/a técnico/a

Anuncio persoas que superaron proceso selectivo lista arquitecto/a técnico/a

Anuncio relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de arquitecto/a técnico/a de administración xeral (grupo: a, subgrupo: a2, escala de administración: especial, subescala: técnica) do Concello de Fene e dar traslado á alcaldía para que dite resolución de aprobación

Descargas