Relación definitiva prazas administrativa estabilización

Relación definitiva prazas administrativa estabilización

Relación definitiva ordenada de persoas que superaron o proceso selectivo para o seu nomeamento pola Alcaldía como persoal laboral fixo de 2 prazas de administrativo/a incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, prazas incluídas no proceso extraordinario de estabilización.

No prazo de 20 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste acordo as persoas aspirantes que teñan superado o proceso selectivo e sido propostas para a súa selección e nomeamento/contratación, deberán presentar no Rexistro Xeral do Concello (presencialmente ou a través da Sede e Rexistro Electrónicos), ou mediante calquera das restantes formas establecidas no art. 16.4 LPACAP a documentación prevista na cláusula 12.1.4 das bases xerais reguladoras do proceso. No mesmo prazo deberán comunicar de que destinos, dos ofertados, solicitan a adxudicación e, no caso de que sexan varios os solicitados, deberán indicar a súa orde de preferencia.

Descargas