Bases específicas reguladoras vacante de arquitecto/a

Bases específicas reguladoras vacante de arquitecto/a

Publicado no BOP do 28 de febreiro as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a, correspondente a OEP do Concello de Fene do ano 2022

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte (20) días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a non admisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

ACTUALIZACIÓN. ANUNCIO BOE 6 DE ABRIL DE 2024

Ligazóns