Bases específicas técnico/a de xestión económica e intervención

Bases específicas técnico/a de xestión económica e intervención

Publicado no BOP do 28 de febreiro as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de técnico/a de xestión económica e intervención, OEP 2021 do Concello de Fene.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte (20) días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a non admisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

 

Actualizació 09/04/2024: Convocatoria BOE aquí

Ligazóns