Anuncio enmendas auxiliar arquivo

Anuncio enmendas auxiliar arquivo

ANUNCIO o tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 1 praza de auxiliar de arquivo incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público, nomeado por Resolución da alcaldía 1344/2023 do 18 de decembro acordou na súa sesión do 15 de febreiro do 2024 conceder un prazo para que as persoas que se citan presenten as seguintes emendas á documentación relativa aos méritos alegados

Descargas