LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS/AS APROL RURAL 2024

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS/AS APROL RURAL 2024

Convócase ao tribunal para que se reúna na Nave de obras e servizos do Concello sita no lugar de Sampaio s/n e ás persoas aspirantes para a realización da proba práctica e a proba de galego os/as aspirantes, o día 28 de maio de 2024 as 11,00h, advertindo que de conformidade coa claúsula 4ª das bases, se o tribunal o considera conveniente, poderá acordar a celebracion dos dous exercicios da fase de oposición na mesma xornada, concedéndolles aos/ás opositores/as un descanso mínimo de trinta minutos, agás renuncia expresa, entre a celebración deles, ou na xornada seguinte, deixando transcorrer un prazo mínimo de 12 horas.

Descargas